49 Baza Lotnicza


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacja ogólna

Informacje o przetwarzaniu danych – ogólna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, iż:

a)    Administratorem danych osobowych jest 49. Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim lub Dowódca 49.Bazy Lotniczej, ul. Powstańców Warszawy 28b, 83-000 Pruszcz Gdański.

b)   Z inspektorem ochrony danych, Robert BYLICKI, można się skontaktować pod numerem telefonu 261271219 lub mailowo: rbylicki@ron.mil.pl, 49blot.iod@ron.mil.pl

c)    Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

- realizacji kontraktów w zakresie pełnienia służby wojskowej,

- realizacji ćwiczeń rezerwy,

- zatrudnienia w 49.BLot, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych,

- wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,

- drobnych czynności życia codziennego,

- wykonywania czynności administracyjnych,

- prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,

- realizacji celów administratora,

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony interesów administratora,

- przetwarzania na podstawie zgody, jeśli nie ma przepisu nakazującego przetwarzanie.

d)   Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celów, osoby lub podmioty, którym Administrator udzieli informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) oraz mogą podmioty działające na podstawie przepisów prawa.

e)    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej inaczej, niż na podstawie obowiązku prawnego.

f)    Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, upływu czasu wykorzystania danych lub czasu określonego na podstawie przepisów archiwizacyjnych.

g)   Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przepisami.

h)   Każda osoba posiada prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO

i)     Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

j)     Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, w pozostałych przypadkach obowiązkowe.

k)   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

49 Baza Lotnicza
Powstańców Warszawy 28B
83-000 Pruszcz Gdański
tel. 261271370
fax. 261271477
49blot@ron.mil.pl

    
  • BIP