BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Wakaty

WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU OFICERÓW

 

 

- INŻYNIER - KLUCZ EKSPLOATACJI ŚMIGŁOWCÓW

 

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego)
ste: ppor., por., (ppr/por marynarki)
korpus osobowy sił powietrznych

Grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza

Eksploatacja śmigłowców

doświadczenie zawodowe:

Organizację, realizację i jakość wykonywanych obsług statków powietrznych 

Właściwe wykonywanie oraz nadzorowanie prowadzenia dokumentacji technicznej wykonywanych obsług oraz nadzór i prowadzenie ewidencji umiejętności:

Współpracy w zespole;
umiejętność praktycznego wykonywania obsług przydzielonego sprzętu lotniczego we wszystkich zakresach nakazanych obowiązującą dokumentacją;

Skutecznie realizowanie wytycznych przełożonych podnoszące niezawodność sprzętu lotniczego, bezpieczeństwa lotów i pracy na sprzęcie lotniczym, kulturę techniczną obsług

Wymagania bezpieczeństwa:
w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: tajne, nato secret.

 

 

- KIEROWNIK LABORATORIUM – SEKCJA ZABEZPIECZENIA LOTNICZEGO

 

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego)
ste: ppor., por., (ppr/por marynarki)
korpus osobowy sił powietrznych

Grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza

Eksploatacja uzbrojenia lotniczego
doświadczenie zawodowe:

Wykonywanie bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i dopuszczeniami;

Znajomość obowiązujących instrukcji i aktów normatywno-prawnych
w zakresie problematyki związanej z zajmowanym stanowiskiem;
umiejętności:

Współpracy w zespole;

Skutecznie realizowanie wytycznych przełożonych podnoszące niezawodność sprzętu lotniczego, bezpieczeństwa lotów i pracy na sprzęcie lotniczym, kulturę techniczną obsług

Wymagania bezpieczeństwa:
w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: tajne, nato secret.

 

 

- DOWÓDCA KOMPANII DOWODZENIA

 

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego)
ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego lub kwalifikacyjnego

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności łączności i informatyki lub logistycznej lub sztabowej lub dowódczej

Umiejętności:

­- Kierowania zespołem;
- ustalania priorytetów w swojej pracy oraz jej organizacja;
- analitycznego myślenia, precyzowania zamiaru działania i racjonalnego wykorzystania przydzielonych limitów i środków;
- koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków;
- stawiania zadań i określania celów podwładnym żołnierzom , dokonywania oceny ich wykonania, rozwiązywania konfliktów i planowania rozwoju służbowego żołnierzy bezpośrednio podległych.
Znajomość języka: - angielski, S:2,M:2,C:2,P:2

 

 

- DOWÓDCA KOMPANII LOGISTYCZNA

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego)
ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego lub kwalifikacyjnego
kurs kwalifikacyjny przygotowujący oficerów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitan w pionie funkcjonalnym zabezpieczenia lub kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego kapitan w pionie funkcjonalnym dowódczym lub przygotowanie metodyczne dla dowódców kompanii (baterii)

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistycznej lub sztabowej lub dowódczej

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- kierowania zespołem;
- samodzielnego rozwiązywania problemów i zadań;
- ustalanie priorytetów w swojej pracy oraz jej organizowania;
- koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków;
- dobrej organizacji czasu pracy własnej oraz podwładnych.
Znajomość języka: - angielski, S:2,M:2,C:2,P:2

 

 

- OFICER SEKCJI LOGISTYKI S-4

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego)
ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego lub kwalifikacyjnego

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowiska w obszarze działalności logistyki lub sztabowej lub dowódczej

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- ustalania priorytetów w swojej pracy oraz jej organizowania;
- organizacji oraz racjonalnego wykorzystania sił i środków;
- analogicznej i syntetycznej oceny sytuacji;
- koncepcyjnego myślenia oraz wyciągania i przedstawiania wniosków;
- znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2

 

 

WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU PODOFICERÓW

 

 

- SZYFRANT- GRUPA ZARZĄDZ.BEZPIECZEŃSTWEM ŁĄCZN. I INFORMAT

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: sierz., st. sierż., mł. chor.
Korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa

Grupa osobowa kryptologii

doświadczenie zawodowe:

Ochrona i bezpieczeństwo korespondencji niejawnej, przekazywanej przez techniczne środki łączności.

Umiejętności:

-­ współpracy w zespole;
- prawidłowe uzbrajanie urządzeń ochrony kryptograficznej i łączności utajnionej będących na ewidencji jednostki;

- systematyczne prowadzenie obowiązujących przeglądów i konserwacji sprzętu w celu utrzymania go w pełnej sprawności technicznej;
wymagania bezpieczeństwa:
w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: scisle tajne; cosmic top sicret.

 

 

- PODOFICER SZTABOWY - ZESPÓŁ WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: sierz., st. sierż., mł. chor.
Korpus osobowy łączności i informatyki

Doświadczenie zawodowe:

Eksploatacja infrastruktury komputerowej

Umiejętności:

-­ współpracy w zespole;
- analitycznego myślenia oraz precyzowania zadań i racjonalnego wykorzystania sił i środków;
wymagania bezpieczeństwa:
w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: poufne.

 

 

- INSTRUKTOR- SEKCJA ZABEZPIECZENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: sierz., st. sierż., mł. chor.
Grupa osobowa aeromobilna

Instruktor spadochronowy
doświadczenie zawodowe:

Wykonywanie skoków spadochronowych
planowanie i organizacja szkolenia wysokościowo-ratowniczego personelu latającego;

Umiejętności:
- współpracy w zespole; organizowanie i prowadzenie treningowych skoków  spadochronowych ze statków powietrznych z personelem latającym; prowadzenie stałej ewidencji technicznej i obowiązującej dokumentacji sprzętu wysokościowo-ratowniczego.

 

 

- TECHNIK ŚMIGŁOWCA - KLUCZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: kpr., st. kpr., plut.
Korpus osobowy sił powietrznych

Grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza
doświadczenie zawodowe:

Eksploatacja lotniczych urządzeń radioelektronicznych
umiejętności:

-­ współpracy w zespole;
- właściwe wypełnianie dokumentacji technicznej wykonywanych obsług

- nadzorowanie obsług bieżących sprzętu lotniczego

Wymagania bezpieczeństwa:
w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: poufne.

 

 

- TECHNIK ŚMIGŁOWCA - KLUCZ EKSPLOATACJI OSPRZĘTU

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: kpr., st. kpr., plut.
Korpus osobowy sił powietrznych

Grupa osobowa inżynieryjno-lotnicza
doświadczenie zawodowe:

Eksploatacja lotniczych urządzeń radioelektronicznych
umiejętności:

-­ współpracy w zespole;
- właściwe wypełnianie dokumentacji technicznej wykonywanych obsług

- nadzorowanie obsług bieżących sprzętu lotniczego

Wymagania bezpieczeństwa:
w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: poufne.

 

 

 - DOWÓDCA DRUŻYNY - STARSZY KIEROWCA

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: kpr., st. kpr., plut.
Korpus osobowy logistyki
grupa osobowa ogólnologistyczna

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- wykorzystania, posługiwania się, a także obsługiwania sprzętu technicznego;
- usuwania podstawowych niesprawności zespołów i układów pojazdu;
- prowadzenia pojazdu w różnych warunkach.
Prawo jazdy kategorii: CE

Wymagania bezpieczeństwa:
w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: poufne.

 

- DOWÓDCA DRUŻYNY - MAGAZYNIER

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: kpr., st. kpr., plut.
Korpus osobowy logistyki
grupa osobowa ogólnologistyczna

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- Współpracy w zespole;
- gospodarka i eksploatacja w służbie mps;
- prowadzenia pojazdu w różnych warunkach;
prawo jazdy kategorii: c,e.

Wymagania bezpieczeństwa:

w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: poufne.

 

 - DOWÓDCA DRUŻYNY - STARSZY KIEROWCA

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie szkoły średniej / wykształcenie średnie

Ste: kpr., st. kpr., plut.
Korpus osobowy logistyki
grupa osobowa ogólnologistyczna

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- obsługa aparatowni i urz. zautomat. syst. dowodz. i kier. środk. walki;
- prowadzenia pojazdu w różnych warunkach.
Prawo jazdy kategorii: c.

Wymagania bezpieczeństwa:

w zakresie dostępu do informacji niejawnych krajowych oznaczonych  klauzulą: poufne.

 

 

 

WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU SZEREGOWYCH

 

- KIEROWCA KAT. C+E

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie gimnazjum
zasz. Stw: st.szer. (st.mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- wykorzystania, posługiwania się, a także obsługiwania sprzętu technicznego;
- usuwania podstawowych niesprawności zespołów i układów pojazdu;
- prowadzenia pojazdu w różnych warunkach.
Prawo jazdy kategorii: C+E

 

- MECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH

 

Wykształcenie i inne kwalifikacje:
ukończenie gimnazjum
zasz. Stw: st.szer. (st.mar.)- ukończenie w zależności od potrzeb kursu doskonalącego

Doświadczenie zawodowe:

Zajmowanie stanowisk w obszarze działalności logistycznej związanej z obsługą techniczną i eksploatacją

Umiejętności:

- współpracy w zespole;
- wykonywania prac związanych z naprawą i obsługą pojazdów mechanicznych oraz innego sprzętu technicznego;
- wykrywania niesprawności układów mechanicznych pojazdów kołowych oraz określanie ich przyczyn i sposobów usunięcia, a także praktyczne naprawianie lub wymienianie części (podzespołów).

 


 

Podczas kwalifikacji odbędzie się egzamin z wychowania fizycznego dla wszystkich kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dalszego etapu weryfikacji.

 

Ponadto każdy z kandydatów powinien posiadać ze sobą:

- oryginały dokumentów potwierdzających swoje kwalifikacje , wykształcenie i uprawnienia, kursy, przeszkolenia itp.;

- prawo jazdy stosownie do danego stanowiska jeżeli jest wymagane;

- dowód osobisty;

- książeczkę wojskową ( żołnierze zawodowi legitymacja służbowa);

- cv ze szczegółowym opisem okresu służby wojskowej jakie WKU oraz danych teleadresowych;

- ostatnią opinię służbową oraz świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);

- strój sportowy na egzamin z wychowania fizycznego;

- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

- egzamin z WF ok godz. 09:00;

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych