BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Weterani

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 

  1. Misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  2. Grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

 

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

 

 

Działania poza granicami państwa - działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Misja pokojowa lub stabilizacyjna - działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.) oraz inne działania o tym charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. a-f, w szczególności działania mające na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom.

 

Organizacja międzynarodowa – Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego  oraz Unia Europejska.

 


 

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.

 

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

 

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1

00-909 Warszawa

 


 

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

  1. Wniosek o przyznanie statusu weterana (przykładowy wniosek).
  2. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez: (wzór zaświadczenia).

 


 

Strona www zawierająca informacje dotyczące weteranów.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych