BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Skargi i wnioski

W sprawie petycji, skarg i wniosków Dowódca 49. Bazy Lotniczej lub jego zastępca przyjmuje interesantów niezwłocznie, jeśli charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji, a ponadto:

 • osoby cywilne w poniedziałki w godz. 15:00-17:00, po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia,
 • żołnierzy w każdy dzień pracy, po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia.

 

Czynności koordynujące i kontrolne nad terminowym przebiegiem i sposobem rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje:
Szef sekcji wychowawczej - tel. 261-271-302.

 
 
 1. Podstawy prawne: 
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.;
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46);
 • Decyzja Nr 250/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz.U. MON z 2015 r., poz. 192);
 • Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 2014;
 
2. Podstawowe informacje:
 • żadna osoba nie może być narażona na jakikolwiek zarzut lub szykany z tytułu wniesienia skargi lub wniosku;
 • osobami fizycznymi właściwymi do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków są przełożeni od szczebla dowódcy kompanii (równorzędnego) wzwyż, w zakresie swoich kompetencji;
 • przełożeni są zobowiązani do niezwłocznego przyjmowania interesantów (jeśli charakter sprawy wymaga natychmiastowej interwencji), a ponadto co najmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu - po godzinach pracy;
 • skargi i wnioski mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub z pomocą technicznych środków łączności (telefon, faks, poczta elektroniczna);
 • skargi i wnioski anonimowe można pozostawić bez rozpatrzeń;
 • każda skarga (wniosek) powinna zawierać: stopień wojskowy, imię i nazwisko, przydział służbowy lub stanowisko pracy (dotyczy osób cywilnych), adres korespondencyjny oraz nazwa i stanowisko przełożonego, do którego jest kierowana;
 
3. W razie wniesienia skargi lub wniosku:
 • na piśmie osobiście przez żołnierza (osobę cywilną) - przełożony jest obowiązany potwierdzić na kopii pisma przyjęcie  skargi (wniosku), umieszczając datę przyjęcia oraz czytelny podpis,
 • ustnie - należy sporządzić protokół przyjęcia skargi (wniosku) i wystawić pisemne potwierdzenie przyjęcia skargi (wniosku) na podany adres korespondencyjny,
 • o sposobie rozpatrzenia skargi (wniosku) przełożony zawiadamia zainteresowanego na piśmie, niezależnie od udzielonej ustnej odpowiedzi.
 • o każdej sytuacji wymagającej wydłużonej procedury rozpatrywania skargi (wniosku) należy bezwzględnie zawiadomić na piśmie zainteresowanego podając przyczyny zwłoki i wskazując przewidywany termin załatwienia sprawy.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych