BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Aktualności
Kwalifikacje do służby wojskowej.
10.12.2019
W dniu 16 grudnia 49 Bazie Lotniczej odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.

W związku z realizacją procesu uzupełnienia stanowisk służbowych  informujemy, że w dniu 16 grudnia 2019r. (stawiennictwo o godz: 07:30  na głównym biurze przepustek – ul. Powstańców Warszawy 28B Pruszcz Gdański) odbędą się kwalifikacje na powołanie do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 1300 Pruszcz Gdański (49 Baza Lotnicza) dla kandydatów na następujące stanowiska służbowe w korpusie OFICERÓW, PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.

 

 


WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU OFICERÓW- INŻYNIER - KLUCZ EKSPLOATACJI ŚMIGŁOWCÓW


WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)
STE: PPOR., POR., (PPR/POR MARYNARKI)
KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH
GRUPA OSOBOWA INŻYNIERYJNO-LOTNICZA
EKSPLOATACJA ŚMIGŁOWCÓW

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ORGANIZACJĘ, REALIZACJĘ I JAKOŚĆ WYKONYWANYCH OBSŁUG STATKÓW POWIETRZNYCH 
WŁAŚCIWE WYKONYWANIE ORAZ NADZOROWANIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONYWANYCH OBSŁUG ORAZ NADZÓR I PROWADZENIE EWIDENCJI

UMIEJĘTNOŚCI:
WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
UMIEJĘTNOŚĆ PRAKTYCZNEGO WYKONYWANIA OBSŁUG PRZYDZIELONEGO SPRZĘTU LOTNICZEGO WE WSZYSTKICH ZAKRESACH NAKAZANYCH OBOWIĄZUJĄCĄ DOKUMENTACJĄ;
SKUTECZNIE REALIZOWANIE WYTYCZNYCH PRZEŁOŻONYCH PODNOSZĄCE NIEZAWODNOŚĆ SPRZĘTU LOTNICZEGO, BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW I PRACY NA SPRZĘCIE LOTNICZYM, KULTURĘ TECHNICZNĄ OBSŁUG

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: TAJNE, NATO SECRET.

- KIEROWNIK LABORATORIUM – SEKCJA ZABEZPIECZENIA LOTNICZEGO

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)
STE: PPOR., POR., (PPR/POR MARYNARKI)
KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH
GRUPA OSOBOWA INŻYNIERYJNO-LOTNICZA
EKSPLOATACJA UZBROJENIA LOTNICZEGO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
WYKONYWANIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI WOJSKOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH ZGODNIE Z POSIADANYMI UPRAWNIENIAMI I DOPUSZCZENIAMI;
ZNAJOMOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH INSTRUKCJI I AKTÓW NORMATYWNO-PRAWNYCH
W ZAKRESIE PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ Z ZAJMOWANYM STANOWISKIEM;

UMIEJĘTNOŚCI:
WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
SKUTECZNIE REALIZOWANIE WYTYCZNYCH PRZEŁOŻONYCH PODNOSZĄCE NIEZAWODNOŚĆ SPRZĘTU LOTNICZEGO, BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW I PRACY NA SPRZĘCIE LOTNICZYM, KULTURĘ TECHNICZNĄ OBSŁUG

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: TAJNE, NATO SECRET.

- DOWÓDCA KOMPANII DOWODZENIA

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)
UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO LUB KWALIFIKACYJNEGO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI LUB LOGISTYCZNEJ LUB SZTABOWEJ LUB DOWÓDCZEJ

UMIEJĘTNOŚCI:
¬- KIEROWANIA ZESPOŁEM;
- USTALANIA PRIORYTETÓW W SWOJEJ PRACY ORAZ JEJ ORGANIZACJA;
- ANALITYCZNEGO MYŚLENIA, PRECYZOWANIA ZAMIARU DZIAŁANIA I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA PRZYDZIELONYCH LIMITÓW I ŚRODKÓW;
- KONCEPCYJNEGO MYŚLENIA ORAZ WYCIĄGANIA I PRZEDSTAWIANIA WNIOSKÓW;
- STAWIANIA ZADAŃ I OKREŚLANIA CELÓW PODWŁADNYM ŻOŁNIERZOM , DOKONYWANIA OCENY ICH WYKONANIA, ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW I PLANOWANIA ROZWOJU SŁUŻBOWEGO ŻOŁNIERZY BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA: - ANGIELSKI, S:2,M:2,C:2,P:2

- DOWÓDCA KOMPANII LOGISTYCZNA

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)
UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO LUB KWALIFIKACYJNEGO
KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY OFICERÓW NA STANOWISKA SŁUŻBOWE ZASZEREGOWANE DO STOPNIA ETATOWEGO KAPITAN W PIONIE FUNKCJONALNYM ZABEZPIECZENIA LUB KURS KWALIFIKACYJNY DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKA SŁUŻBOWE ZASZEREGOWANE DO STOPNIA ETATOWEGO KAPITAN W PIONIE FUNKCJONALNYM DOWÓDCZYM LUB PRZYGOTOWANIE METODYCZNE DLA DOWÓDCÓW KOMPANII (BATERII)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ LUB SZTABOWEJ LUB DOWÓDCZEJ

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- KIEROWANIA ZESPOŁEM;
- SAMODZIELNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW I ZADAŃ;
- USTALANIE PRIORYTETÓW W SWOJEJ PRACY ORAZ JEJ ORGANIZOWANIA;
- KONCEPCYJNEGO MYŚLENIA ORAZ WYCIĄGANIA I PRZEDSTAWIANIA WNIOSKÓW;
- DOBREJ ORGANIZACJI CZASU PRACY WŁASNEJ ORAZ PODWŁADNYCH.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA: - ANGIELSKI, S:2,M:2,C:2,P:2

- OFICER SEKCJI LOGISTYKI S-4

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
POSIADANIE TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA (RÓWNORZĘDNEGO)
UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO LUB KWALIFIKACYJNEGO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ZAJMOWANIE STANOWISKA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYKI LUB SZTABOWEJ LUB DOWÓDCZEJ

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- USTALANIA PRIORYTETÓW W SWOJEJ PRACY ORAZ JEJ ORGANIZOWANIA;
- ORGANIZACJI ORAZ RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SIŁ I ŚRODKÓW;
- ANALOGICZNEJ I SYNTETYCZNEJ OCENY SYTUACJI;
- KONCEPCYJNEGO MYŚLENIA ORAZ WYCIĄGANIA I PRZEDSTAWIANIA WNIOSKÓW;
- ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE 2,2,2,2WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU PODOFICERÓW- SZYFRANT- GRUPA ZARZĄDZ.BEZPIECZEŃSTWEM ŁĄCZN. I INFORMAT

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: SIERZ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR.
KORPUS OSOBOWY KRYPTOLOGII I CYBERBEZPIECZEŃSTWA
GRUPA OSOBOWA KRYPTOLOGII

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO KORESPONDENCJI NIEJAWNEJ, PRZEKAZYWANEJ PRZEZ TECHNICZNE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI.

UMIEJĘTNOŚCI:
-¬ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- PRAWIDŁOWE UZBRAJANIE URZĄDZEŃ OCHRONY KRYPTOGRAFICZNEJ I ŁĄCZNOŚCI UTAJNIONEJ BĘDĄCYCH NA EWIDENCJI JEDNOSTKI;
- SYSTEMATYCZNE PROWADZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU W CELU UTRZYMANIA GO W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ;

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: SCISLE TAJNE; COSMIC TOP SICRET.

- PODOFICER SZTABOWY - ZESPÓŁ WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: SIERZ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR.
KORPUS OSOBOWY ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
EKSPLOATACJA INFRASTRUKTURY KOMPUTEROWEJ

UMIEJĘTNOŚCI:
-¬ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- ANALITYCZNEGO MYŚLENIA ORAZ PRECYZOWANIA ZADAŃ I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA SIŁ I ŚRODKÓW;

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: POUFNE.


- INSTRUKTOR- SEKCJA ZABEZPIECZENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: SIERZ., ST. SIERŻ., MŁ. CHOR.
GRUPA OSOBOWA AEROMOBILNA
INSTRUKTOR SPADOCHRONOWY

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
WYKONYWANIE SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH
PLANOWANIE I ORGANIZACJA SZKOLENIA WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO PERSONELU LATAJĄCEGO;

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE TRENINGOWYCH SKOKÓW  SPADOCHRONOWYCH ZE STATKÓW POWIETRZNYCH Z PERSONELEM LATAJĄCYM;PROWADZENIE STAŁEJ EWIDENCJI TECHNICZNEJ I OBOWIĄZUJĄCEJ DOKUMENTACJI SPRZĘTU WYSOKOŚCIOWO-RATOWNICZEGO.


- TECHNIK ŚMIGŁOWCA - KLUCZ EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: KPR., ST. KPR., PLUT.
KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH
GRUPA OSOBOWA INŻYNIERYJNO-LOTNICZA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

UMIEJĘTNOŚCI:
-¬ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- WŁAŚCIWE WYPEŁNIANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONYWANYCH OBSŁUG
- NADZOROWANIE OBSŁUG BIEŻĄCYCH SPRZĘTU LOTNICZEGO

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: POUFNE.

- TECHNIK ŚMIGŁOWCA - KLUCZ EKSPLOATACJI OSPRZĘTU

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:

UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: KPR., ST. KPR., PLUT.
KORPUS OSOBOWY SIŁ POWIETRZNYCH
GRUPA OSOBOWA INŻYNIERYJNO-LOTNICZA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
EKSPLOATACJA LOTNICZYCH URZĄDZEŃ RADIOELEKTRONICZNYCH

UMIEJĘTNOŚCI:
-¬ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- WŁAŚCIWE WYPEŁNIANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WYKONYWANYCH OBSŁUG
- NADZOROWANIE OBSŁUG BIEŻĄCYCH SPRZĘTU LOTNICZEGO

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: POUFNE.

 - DOWÓDCA DRUŻYNY - STARSZY KIEROWCA


WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:

UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: KPR., ST. KPR., PLUT.
KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI
GRUPA OSOBOWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ZAJMOWANIE STANOWISK W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ I EKSPLOATACJĄ

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- WYKORZYSTANIA, POSŁUGIWANIA SIĘ, A TAKŻE OBSŁUGIWANIA SPRZĘTU TECHNICZNEGO;
- USUWANIA PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI ZESPOŁÓW I UKŁADÓW POJAZDU;
- PROWADZENIA POJAZDU W RÓŻNYCH WARUNKACH.
PRAWO JAZDY KATEGORII: C,E

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: POUFNE.

- DOWÓDCA DRUŻYNY - MAGAZYNIER


WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:

UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: KPR., ST. KPR., PLUT.
KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI
GRUPA OSOBOWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ZAJMOWANIE STANOWISK W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ I EKSPLOATACJĄ

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- GOSPODARKA I EKSPLOATACJA W SŁUŻBIE MPS;
- PROWADZENIA POJAZDU W RÓŻNYCH WARUNKACH;
PRAWO JAZDY KATEGORII: C,E.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: POUFNE.

- DOWÓDCA DRUŻYNY – STARSZY KIEROWCA


WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:

UKOŃCZENIE SZKOŁY ŚREDNIEJ / WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
STE: KPR., ST. KPR., PLUT.
KORPUS OSOBOWY LOGISTYKI
GRUPA OSOBOWA OGÓLNOLOGISTYCZNA

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ZAJMOWANIE STANOWISK W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ I EKSPLOATACJĄ

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- OBSŁUGA APARATOWNI I URZ.ZAUTOMAT.SYST.DOWODZ.I KIER.ŚRODK.WALKI;
- PROWADZENIA POJAZDU W RÓŻNYCH WARUNKACH.
PRAWO JAZDY KATEGORII: C.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA:
W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH KRAJOWYCH OZNACZONYCH  KLAUZULĄ: POUFNE.


WOLNE STANOWISKA DO KORPUSU SZEREGOWYCH- KIEROWCA KAT. C+E

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:

UKOŃCZENIE GIMNAZJUM
ZASZ. STW: ST.SZER. (ST.MAR.)- UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
ZAJMOWANIE STANOWISK W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ I EKSPLOATACJĄ

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- WYKORZYSTANIA, POSŁUGIWANIA SIĘ, A TAKŻE OBSŁUGIWANIA SPRZĘTU TECHNICZNEGO;
- USUWANIA PODSTAWOWYCH NIESPRAWNOŚCI ZESPOŁÓW I UKŁADÓW POJAZDU;
- PROWADZENIA POJAZDU W RÓŻNYCH WARUNKACH.
PRAWO JAZDY KATEGORII: C+E

- MECHANIK POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

WYKSZTAŁCENIE I INNE KWALIFIKACJE:
- UKOŃCZENIE GIMNAZJUM
- ZASZ. STW: ST.SZER. (ST.MAR.)- UKOŃCZENIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KURSU DOSKONALĄCEGO

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
- ZAJMOWANIE STANOWISK W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI LOGISTYCZNEJ ZWIĄZANEJ Z OBSŁUGĄ TECHNICZNĄ I EKSPLOATACJĄ

UMIEJĘTNOŚCI:
- WSPÓŁPRACY W ZESPOLE;
- WYKONYWANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ I OBSŁUGĄ POJAZDÓW MECHANICZNYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU TECHNICZNEGO;
- WYKRYWANIA NIESPRAWNOŚCI UKŁADÓW MECHANICZNYCH POJAZDÓW KOŁOWYCH ORAZ OKREŚLANIE ICH PRZYCZYN I SPOSOBÓW USUNIĘCIA, A TAKŻE PRAKTYCZNE NAPRAWIANIE LUB WYMIENIANIE CZĘŚCI (PODZESPOŁÓW).Podczas kwalifikacji odbędzie się egzamin z wychowania fizycznego dla wszystkich kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dalszego etapu weryfikacji.

Ponadto każdy z kandydatów powinien posiadać ze sobą:
- oryginały dokumentów potwierdzających swoje kwalifikacje , wykształcenie i uprawnienia, kursy, przeszkolenia itp.;
- prawo jazdy stosownie do danego stanowiska jeżeli jest wymagane;
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową ( żołnierze zawodowi legitymacja służbowa);
- CV ze szczegółowym opisem okresu służby wojskowej jakie WKU oraz danych teleadresowych;
- ostatnią opinię służbową oraz świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- strój sportowy na egzamin z wychowania fizycznego;
- zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- egzamin z WF ok godz. 09:30;

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja Wychowawcza 49. BLot


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych