BIP
49. Baza Lotnicza Pruszcz Gdański
Ustawy i rozporządzenia

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 


 

Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 


  

Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Regulamin ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 
 


 

Ustawa o dyscyplinie wojskowej

 
 

Rozporządzenie MON w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych

 

 

Rozporządzenie MON w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego

 

 

Rozporządzenie MON w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych

 

 

Rozporządzenie MON w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów (...)

 

 

Rozporządzenie MON w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

Załącznik nr 1 - Rozkaz w sprawie wyróżnienia

Załącznik nr 2 - Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Załącznik nr 3 - Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

Załącznik nr 4 - Postanowienie o ustaleniu właściwości organu dyscyplinarnego

Załącznik nr 5 - Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego

Załącznik nr 6 - Teczka Akta postępowania dyscyplinarnego

Załącznik nr 7 - Wniosek o wyłączenie organu dyscyplinarnego, rzecznika dyscyplinarnego (...)

Załącznik nr 8 - Postanowienie o wyłączeniu, o odmowie wyłączenia organu (...)

Załącznik nr 9 - Postanowienie o przejęciu postępowania dyscyplinarnego

Załącznik nr 10 - Wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu

Załącznik nr 11 - Protokół przesłuchania świadka, biegłego, przeprowadzenia konfrontacji

Załącznik nr 12 - Protokół przyjęcia wyjaśnień od obwinionego

Załącznik nr 13 - Postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego

Załącznik nr 14 - Protokół zapoznania obwinionego obrońcy z całością materiałów (...)

Załącznik nr 15 - Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu dysc. w I instancji

Załącznik nr 16 - Orzeczenie o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego (...)

Załącznik nr 17 - Postanowienie dowódcy o odmowie przyjęcia odwołania

Załącznik nr 18 - Postanowienie dowódcy o uzupełnieniu materiału dowodowego

Załącznik nr 19 - Wniosek w sprawie wydania orzeczenia w postępowaniu odwoławczym

Załącznik nr 20 - Orzeczenie dowódcy o utrzymaniu w mocy, zmianie, uchyleniu orzeczenia (...)

Załącznik nr 21 - Wniosek o wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego

Załącznik nr 22 - Postanowienie dowódcy o zbadaniu przesłanek wzruszenia (...)

Załącznik nr 23 - Wniosek w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego

Załącznik nr 24 - Postanowienie dowódcy o odmowie wszczęcia postęp. w sprawie wzruszenia (...)

Załącznik nr 25 - Orzeczenie dowódcy w sprawie odroczenia, przerwania wykonania ukarania

Załącznik nr 26 - Orzeczenie dowódcy w sprawie zmiany, uchylenia prawomocnego orzeczenia (...)

Załącznik nr 27 - Rozkaz dowódcy w sprawie zarządzenia wykonania ukarania

Załącznik nr 28 - Rozkaz dowódcy w sprawie zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonego (...)

Załącznik nr 29 - Rozkaz dowódcy w sprawie polecenia poddania żołnierza badaniom (...)

Załącznik nr 30 - Protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do oznaczania zawar. alkoholu (...)

Załącznik nr 31 - Protokół badania śliny, krwi, moczu, wydzieliny organizmu

Załącznik nr 32 - Postanowienie dowódcy o zastosowaniu dyscyplinarnego środka zapobiegawczego

Załącznik nr 33 - Postanowienie dowódcy o odtworzeniu, o odmowie odtworzenia akt (...)

Załącznik nr 34 - Postanowienie dowódcy o sprostowaniu błędu, oczywistej pomyłki (...)

Załącznik nr 35 - Karta wyróżnień żołnierza

Załącznik nr 36 - Karta ukarania żołnierza

Załącznik nr 37 - Rejestr postępowań dyscyplinarnych

Załącznik nr 38 - Zestawienie liczbowe wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa (...)

Załącznik nr 39 - Meldunek o wypadku, o naruszeniu dyscypliny wojskowej

Załącznik nr 40 - Zestawienie wypadków (zdarzeń) wynikłych z naruszenia prawa przez żołnierzy

Załącznik nr 41 - Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych z popełnienia (...)

Załącznik nr 42 - Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych (...)

Załącznik nr 43 - Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych (...)

Załącznik nr 44 - Meldunek o sprawcy wypadku (zdarzenia) wynikłego z rażącego naruszenia (...)

Załącznik nr 45 - Zestawienie liczbowe żołnierzy objętych karnymi albo dyscyplinarnymi (...)

Załącznik nr 46 - Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych (...)

Załącznik nr 47 - Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych (...)

Załącznik nr 48 - Zestawienie liczbowe sprawców wypadków (zdarzeń) wynikłych (...)

Załącznik nr 49 - Zestawienie liczbowe żołnierzy ukaranych dyscyplinarnie

Załącznik nr 50 - Zestawienie liczbowe żołnierzy według wykonania orzeczeń sądowych (...)

Wykaz materiałów zawartych w aktach postępowania dyscyplinarnego

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych